Komu sa stala poistná udalosť?

?
?
?
?
?
Cudzí štátny príslušník
?
?
?
?
?
?
Korešpondenčná adresa je iná ako adresa trvalého bydliska
?
?
?
?
Ukončiť proces