Poistený

?
Uveďte krstné meno poisteného. Maximálne 100 znakov. Meno môže obsahovať iba alfabetické znaky - nie čísla ani špeciálne znaky - povinný údaj
?
Nepovinný údaj
?
Uveďte priezvisko poisteného. Maximálne 100 znakov. Meno môže obsahovať iba alfabetické znaky - nie čísla ani špeciálne znaky - povinný údaj
?
Nepovinný údaj
?
Vyberte z kalendára dátum narodenia poisteného - povinný udaj
?
Uveďte rodné číslo poisteného v tvare RRMMDD/YYYY. V pripade cudzieho štátneho príšlusníka, prosíme vyplniť identifikačný údaj (číslo cestovného pasu, …) - povinný údaj
Cudzí štátny príslušník
?
Uveďte čísla max. 5 poistných zmlúv poisteného, oddelené čiarkou. Číslo každej jednej zmluvy môže mať max. 10 znakov. Napr. 8923675, 8725562, 1287343, ML12654235
?
Vyberte z rozbaľovacieho menu štát trvalého pobytu poisteného - povinný údaj
?
Uveďte názov mesta/obce trvalého pobytu. Maximálne 100 znakov - povinný údaj
?
Uveďte poštové smerovacie číslo trvalého pobytu. Maximálne 6 znakov - povinný údaj
?
Uveďte názov ulice tvalého pobytu. Ak obec nemá ulice, prosíme, nevypĺňajte. Maximálne 30 znakov. Nepovinný údaj
?
Uveďte popisné číslo tvalého pobytu. Maximálne 10 znakov - povinný údaj
Korešpondenčná adresa je iná ako adresa trvalého bydliska
?
Uveďte platnú emailovú adresu. V prípade, ak oznamujete úmrtie poisteného, uveďte platnú emaliovú adresu oprávnenej osoby. Na túto adresu budeme posielať ďalšie informácie a dokumentáciu - povinný údaj
?
Vyberte štát a uveďte telefónne číslo poisteného. V pripade, ak oznamujete úmrtie poisteného, uveďte telefónne číslo oprávnenej osoby. Na toto telefónne číslo Vám zašleme heslo ako aj notifikácie o poistnom hlásení - povinný údaj