Globálne akcie

Základné informácie

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Typ fondu: akciový fond
Investičný manažér: Fidelity International
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Jeremy Podger (a pridružený správca portfólia Jamie Harvey) využívajú metódu zameranú na ocenenie na účely identifikácie spoločností s potenciálom pre zmysluplné zhodnotenie ceny akcií. Môže to byť preto, že ocenenie je príliš nízke alebo preto, že trh nedokáže rozpoznať vyhliadky budúceho rastu spoločnosti, alebo vďaka kombinácii oboch faktorov. Hľadajú tri kategórie spoločnosti: meniace sa spoločnosti, spoločnosti založené na hodnotách a franšízy, pričom každá z nich má rozdielne hnacie sily výkonnosti. To umožňuje štylistickú rovnováhu, ktorá sa zameriava na dosiahnutie silného relatívneho výnosu naprieč rôznymi trhovými prostrediami.

Parvest Equity World Low volatility

Typ fondu: akciový fond
Investičný manažér: BNP Paribas AM
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond sa usiluje o zvýšenie hodnoty svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií vydaných spoločnosťami z celého sveta a vybratých prostredníctvom procesu zameraného na zníženie rizika minimalizovaním volatility vo fonde. Je aktívne riadený a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je MSCI World (NR). Investičný tím uplatňuje aj politiku trvalo udržateľnej investičnej politiky BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách do fondu zohľadňuje environmentálne, sociálne a správne kritériá (ESG). Príjmy sa systematicky reinvestujú.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 0 - 30
Akcie 60 - 100
Zloženie %
Hotovosť 5
Fidelity World Fund 30
Parvest Equity World Low volatility 65


Informácie o minulej výkonnosti
Scenáre výkonnosti