Fond GARANT

Fond GARANT je investičný program, ktorý garantuje nárast hodnoty podielovych jednotiek v súlade s výnosom deklarovaným Poisťovateľom. Výška deklarovaného výnosu sa aktuálne zverejňuje na webovom sídle Poisťovateľa. Poisťovateľ si vyhradzuje právo na zmenu deklarovaného výnosu vždy k 1. januáru príslušného roka. Takto deklarovaný výnos nesmie byť nižší ako 0,5% ročne. Fond je investovaný najmä do vládnych, bankových a korporátnych dlhopisov v rámci investičného ratingového pásma stredných a dlhodobých splatností, a nástrojov peňažného trhu. Mena investícií je EUR.