Dynamické globálne dlhopisy

Základné informácie

PIMCO GIS Global Bond Fund

Typ fondu: dlhopisový fond
Investičný manažér: PIMCO
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Globálny dlhopisový fond je aktívne spravované portfólio globálnych cenných papierov s pevným výnosom. Priemerná durácia fondu sa bude pohybovať v pásme +/- 3 rokov od benchmarku. Fond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhopisov s investičným stupňom denominovaných vo významných svetových menách..

Templeton Global Bond Fund

Typ fondu: dlhopisový fond
Investičný manažér: Franklin Templeton
Mena fondu: USD

Investičný cieľ

Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investície, zloženej z kombinácie úrokových výnosov, kapitálového zhodnotenia a menových ziskov, investovaním hlavne do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a s pohyblivou sadzbou vydaným vládami alebo s vládou spriaznenými emitentmi na celom svete.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 50 - 100
Akcie 0 - 20
Zloženie %
Hotovosť 5
PIMCO GIS Global Bond Fund 45
Templeton Global Bond Fund 50


Informácie o minulej výkonnosti
Scenáre výkonnosti