Dynamické ázijské akcie

Základné informácie

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Typ fondu: akciový fond
Investičný manažér: Franklin Templeton Investment Funds
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Cielʼom fondu je dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do spoločností s malou kapitalizáciou, ktoré vznikli v ázijskom regióne (okrem Japonska) alebo ktorých hlavná obchodná činnosť sa realizuje v ázijskom regióne. Ázijské spoločnosti s malou kapitalizáciou zahŕňajú spoločnosti s kapitalizáciou menšou ako 2 mld. USD v čase nákupu. Fond má možnosť investovať aj do prevoditelʼných cenných papierov, vrátane majetkových a dlhových cenných papierov od emitentov z celého sveta.

Fidelity Asia Focus Fund

Typ fondu: akciový fond
Investičný manažér: Fidelity International
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond využíva základný prístup výberu akcií zdola nahor so zameraním na identifikáciu spoločností vysokej kvality s perspektívami udržateľného rastu obchodujúcich za atraktívne ocenenia. Snaží sa identifikovať spoločnosti, ktoré dokážu generovať silné výnosy, udržať ich v priebehu času a reinvestovať ich späť za atraktívnu mieru návratnosti. Stratégia fondu uprednostňuje spoločnosti so silnými strednodobými perspektívami. Predovšetkým uprednostňuje akcie, ktoré sú kvôli krátkodobým obavám odtrhnuté od strednodobých až dlhodobých fundamentov. Páčia sa mu tiež cyklické akcie, ktoré sa obchodujú za ocenenia pod ich historickým priemerom a kde sa ich fundamenty začínajú zlepšovať. Fond kladie dôraz na správu a riadenie spoločností a kvalitu riadenia, pretože je to obzvlášť dôležité na niektorých rozvíjajúcich sa trhoch v Ázii, kde je potrebné monitorovať normy správy a riadenia spoločností a zosúladenie riadenia so záujmami menšinových akcionárov.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 0 - 20
Akcie 70 - 100
Zloženie %
Hotovosť 5
Templeton Asian Smaller Companies Fund 50
Fidelity Asia Focus Fund 45


Informácie o minulej výkonnosti
Scenáre výkonnosti