Dlhopisy rýchlo rastúcich trhov

Základné informácie

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Typ fondu: dlhopisový fond
Investičný manažér: PIMCO
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Investičným cieľom je snaha o maximalizáciu celkového výnosu v súlade s obozretným riadením investícií. Fond sa snaží dosiahnuť svoj investičný cieľ investovaním najmenej 80% svojich aktív do nástrojov s pevným výnosom od takých emitentov, ktorí sú ekonomicky viazaní na krajiny s rozvíjajúcimi sa trhmi. Takéto cenné papiere môžu byť denominované v USD ale aj v iných menách. Najviac 20% aktív fondu možno investovať do cenných papierov, ktoré sú konvertibilné na majetkové cenné papiere. Do majetkových cenných papierov sa nesmie investovať viac ako 10% celkových aktív fondu..

Fidelity Emerging Market Debt Fund

Typ fondu: dlhopisový fond
Investičný manažér: Fidelity International
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Fond investuje predovšetkým do globálnych (štátnych a firemných) dlhových cenných papierov trhov s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Správca si udržuje istú mieru flexibility pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií vrátane, ale nie výhradne, miestnych mien a podnikových dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti. Dodržiavanie investičných cieľov však aj naďalej zostáva prvoradé. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným výnosom investičnej skupiny Fidelity. Tím zaoberajúci sa dlhovými cennými papiermi krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou využíva rôzne vlastné kvantitatívne spôsoby na získavanie špecifických informácií o krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 20 - 100
Akcie 20 - 40
Zloženie %
Hotovosť 5
PIMCO Emerging Markets Bond Fund 30
Fidelity Emerging Market Debt Fund 65


Informácie o minulej výkonnosti
Scenáre výkonnosti