Akcie rýchlo rastúcich trhov

Základné informácie

JPM Emerging Markets Equity Fund

Typ fondu: akciový fond
Investičný manažér: J.P. Morgan Asset Management
Mena fondu: EUR

Investičný cieľ

Poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním predovšetkým do spoločností na rozvíjajúcich sa trhoch. Najmenej 67% aktív fondu (okrem hotovosti) bude investovaných do majetkových cenných papierov spoločností, ktoré majú sídlo alebo vykonávajú hlavnú časť svojej ekonomickej činnosti v krajine s rozvíjajúcim sa trhom. Dlhové cenné papiere, hotovosť a peňažné ekvivalenty sa môžu držať doplnkovo. Fond môže tiež investovať do fondov UCITS a UCI. Fond môže investovať do aktív denominovaných v akejkoľvek mene a môže byť zaistená menová expozícia. Fond môže používať finančné derivátové nástroje na účely zaistenia a efektívnej správy portfólia.

Templeton Emerging Markets Fund

Typ fondu: akciový fond
Investičný manažér: Franklin Templeton Investment
Mena fondu: USD

Investičný cieľ

Dlhodobý kapitálový rast prostredníctvom investovania hlavne do majetkových cenných papierov spoločností z rozvíjajúcich sa trhov alebo spoločností, ktorých značná časť príjmov a ziskov pochádza z rozvíjajúcich sa ekonomík.

Štruktúra

Základná štruktúra investičného programu: %
Hotovosť 0 - 10
Dlhopisy 0 - 30
Akcie 60 - 100
Zloženie %
Hotovosť 5
JPM Emerging Markets Equity Fund 65
Templeton Emerging Markets Fund 30


Informácie o minulej výkonnosti
Scenáre výkonnosti